Hadis Deneme 1
www.dhbt.gen.tr
1.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) örnekliğinin evrensel olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Her an İlâhî kontrol altında olması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi modern dönemde dini düşünce ve uygulama konusunda yaşanan kargaşanın nedenlerinden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İçtihat farklılıkları
Soru Açıklaması
3.
Kur’ân’da usulüne göre boğazlanmamış hayvanların etinin haram kılınmasına rağmen, Hz. Peygamber’in (s.a.v) denizdeki ölmüş balıkları bu genel emirden hariç tutması onun hangi yetkisinin bir sonucudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Tahsis
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hadis mütalaa eden kişilere hadisi okurken derse başlamadan önce tavsiye edilen hususlardan biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Ettahıyyatü okutarak derse başlamak
Soru Açıklaması
5.
Allahü Teâla’nın melek peygamber gönderilmesini isteyen inkârcıların isteğini reddetme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Melek peygamberin insanlara örneklik etme gücünün olmaması
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber'in örnek alınmasını gerektiren en önemli vasıf aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" İlahî vayhe muhatap olması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân-ı Kerîm'in yanı sıra Hz. Peygamber'in (sav) de dikkate alınmasını gerektiren delillerden biridir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Peygamber'e itaat edilmesinin emredilmesi
Soru Açıklaması
8.
"Kim Resûle itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur" ayetinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’e itaat etmeyip, O’nu reddetmek bir anlamda elçiyi gönderen makama saygısızlık etmektir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Allah Resûlü'nün Kur'ân dışında vahye muhatap olduğunun delillerinden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Bazı savaş ve gazvelerde Allah Resûlü'nün İlahi yardımla desteklenmesi
Soru Açıklaması
10.
Hadis kaynakları aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi içermez?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Tâbi’ûn’un takrîrleri
Soru Açıklaması
11.
Hadis öğrenmek için yapılan yolculuklar aşağıdaki nesillerden hangisi ile birlikte başlamıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Sahabe dönemi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ihtisâben ve ittibâen yapıldığında karşılığında ecir alınabilecek sünnetlerden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’in visâl orucu tutması
Soru Açıklaması
13.
Sahabenin yakınlarına ve öğrencilerine yönelik “Ben sana hadis rivâyet ediyorum, sen ise kendi fikrini söylüyorsun” şeklindeki uyarıları aşağıdakilerden hangisini göstermez?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" İslâm hukukunda re’ye yer vermediklerini
Soru Açıklaması
14.
“Müslümanların uygulaması (sünneti)” kavramı aşağıdakilerden hangisi ile irtibatlı değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Tebliğ
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hadis ilminin temel unsurlarından biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Hadislerin pozitif bilimlerle ilişkisinin kurulması
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi hadis ilminin temel unsurlarından biri değildir?
16.
“Henüz tüyleri çıkmadığı, gelişimini tamamlamadığı halde uçma teşebbüsünde bulunan bir kuş yavrusu mesabesindedir.” diyen hadis âlimi Zehebî aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Rivâyet ve dirâyet bütünlüğünün
Soru Açıklaması
17.
Hadisleri anlama ve yorumlama esaslarından olan ‘‘muhtelifü’l-hadîs’’ ve ‘‘müşkilü’l-hadîs’’ olarak da anılan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" İhtilâfü’l-hadîs
Soru Açıklaması
18.
“Arap dilinin kendisi dindendir. Onu bilmek farzdır, vaciptir. Zira Kitap ve Sünnet’i anlamak farzdır. O da yalnız Arap dilini anlamakla/bilmekle anlaşılır. Vâcibin ancak kendisiyle tamam olduğu şey de vaciptir” diyerek ilmi çalışmalarda Arap dilinin önemini vurgulayan İslâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" İbn Teymiyye
Soru Açıklaması
19.
Buhârî’nin el-Câmiü’s-sahîh’ine şerh yazan Hattâbî’nin söz konusu eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" A’lâmu’-l-hadîs
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’ânî yaşantının görünür hale gelmesi için yaptıkları arasında yer almaz?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Bütün hadislerinin yazılmasını emretmesi
Soru Açıklaması
21.
Aşağıdakilerden hangisi hadis talebesinin hadis öğreniminde dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Kendi başına hadis mütalaa edebilme
Soru Açıklaması
22.
Mısır valisi Abdulazîz b. Mervân, Kesîr b. Mürre’ye yazdığı mektupta aşağıdaki hangi sahabinin hadislerini daha önceden tespit ettirmesi sebebiyle yazmamasını istemiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.