Hadis Deneme 7
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) beyan ettiği konulardan biri değildir?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Kur’ân’daki ilmi mucizeler
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e Allah tarafından verilmiş görevlerden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" İsmet
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi mütekaddimûn dönemi hadis usûlü kitaplarından biridir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hadisler arasındaki ihtilâfı giderme yollarından biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Teâruz
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber’in mucizelerini konu edinen çalışmalara ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Delâil
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi şer’î/naklî ilimlerden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İslam Tarih
Soru Açıklaması
7.
es-Sahîfetu’s-Sahîha isimli hadis sahifesi aşağıdaki hangi sahabiye aittir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazılmaması gerektiği kanaatinin Hz. Peygamber’in vefatından sonra uzun süre devam etmesinin nedenidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Bazı sosyal ve kültürel şartlar
Soru Açıklaması
9.
Mütekaddimûn dönemi, hadis tarihinin hangi aşamalarını kapsar?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşeredendir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Saîd b. Zeyd
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki “Sünen” yazarlarından hangisinin Sünen’i, “es-Sünenü’l-erbea” denilen dört Sünen içinde yer almaz?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Dârakutnî
Soru Açıklaması
12.
Buharî, “Sahîh” ismiyle meşhur olan kitabını, daha önce yazdığı hangi kitabındaki sahih hadisleri seçerek meydana getirmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Mebsût
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki kitap türlerinden hangisinde hadisler sahabe ismine göre gruplandırılmıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Müsnedler
Soru Açıklaması
14.
Ahmed b. Hanbel’in “Müsned” inde otuzsekiz tane uydurma hadis olduğunu iddia eden İbnü’l-Cevzî’nin iddialarını çürütme amacıyla “el-Kavlü’l-müsedded” isimli kitabı yazan hadis âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" İbn Hacer
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin tasnifini başlatan ve hızlandıran en önemli etkendir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in sünnetinin yaşayan bir gelenek olarak devamını sağlamak
Soru Açıklaması
16.
Bütün hadisleri bir araya getirmek amacıyla Süyûtî tarafından telif edilen eserleri fıkıh konularına göre tertip eden âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Ali el-Muttakî, Kenzü’l-ümmâl
Soru Açıklaması
17.
İyiliğe teşvik eden kötülükten sakındıran hadisleri bir araya getiren kitapların genel başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" et-Terğîb ve’t-terhîb
Soru Açıklaması
18.
Üç müsned ve üç mu’cem’in Kütüb-i sitte’de bulunmayan hadislerini bir araya getiren âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Heysemî, Mecmau’z-zevâid
Soru Açıklaması
19.
Önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri toplayan eser türü aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Müstedrek
Soru Açıklaması
20.
Muhammed Şerif Tokadî’nin Miftâhu’sSahîhayn’ı hangi tür eserlerdendir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Etrâf
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.