Hadis Deneme 12
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelime doğru kullanılmıştır?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Sahabenin kesin sayısı bilinmemektedir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yazılı hadis belgesi sayılabilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Civar bölgelere gönderilen memurlara verilen talimatnameler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi “Câmi’ ” türü eserlerden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Dârakutnî’nin Sünen’i
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hadislerin kaynaklarına kolay ulaşmak amacıyla telif edilmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Etraf
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı âlimlerinden Seydî Çelebi’nin yazdığı Mustahrec mine’l-Buhârî adlı eserin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Siyaset
Soru Açıklaması
6.
İbn Teymiyye ve İbn Kayyım el-Cevziyye ekolünü benimseyerek ilmî çalışmalarını selefi bir çizgide sürdürmüş ve hadisleri güvenilirlik açısından yeniden değerlendirip eserler yazmış Arnavut asıllı âlim kimdir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki Dârulhadislerden hangisi bir ortak özellik bakımından diğerlerinden ayrılır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Eşrefiyye Dârulhadisi
Soru Açıklaması
8.
Tâbiûn muhaddisleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Hadis rivâyetini şifâhî (sözlü) olarak sürdürmüşlerdir.
Soru Açıklaması
9.
Eski adı Yesrib olan ve hadisin coğrafî merkezleri sıralamasında ilk sırada yer alan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Medine
Soru Açıklaması
10.
İlâhlığın Hz. Ali’ye geçtiğini iddia eden bir râvî hangi açıdan cerhedilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Bid’at
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Hadis-Metin
Soru Açıklaması
12.
Muhadramûn ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber’i görmüşlerdir.
Soru Açıklaması
13.
“Kurie alâ fülân ve ene esmau” rivâyet lafzı hangi metoda delâlet eder?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Kıraat
Soru Açıklaması
14.
Hadisin hocadan hangi metotla alındığını ifade eden tabir aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Rivâyet Lafzı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi rivâyet metotlarının hepsine delâlet eden rivâyet lafzıdır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" ‘An
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hem sened hem de metinle ilgili bir hadis çeşididir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Müsned
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki terkiplerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Şâzz-mahfüz
Soru Açıklaması
18.
Sika bir ravinin aynı hadiste diğer sika bir ravinin rivayetinden fazla olarak naklettiği kısma ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Ziyâde
Soru Açıklaması
19.
Tespit edilebildiği kadarıyla mütevâtir haberin çeşitlerinden ilk bahseden âlim kimdir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" İsa b. Ebân
Soru Açıklaması
20.
Mekke’de yasaklanan zamanlarda da namaz kılmanın caiz olduğuna ilişkin zayıf hadisle kim amel etmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Şâfiî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.