Hadis Deneme 11
www.dhbt.gen.tr
1.
Aşağıdaki kitaplardan hangisi İbn Salâh’ın “Ulûmu’l-Hadis” isimli kitabına dayanarak yazılmış Hadis Usûlü kitaplardan biridir?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Nuhbetü’l-Fiker
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber’in mucizelerini konu edinen çalışmalara ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Delâil
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnetine dayanan ilim dallarından biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İslamî ilimler tarihi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki terimlerden hangisi, “İhtilaf halindeki hadislerden hiç birini terk etmeden birbirleriyle bağdaştırmak ve uzlaştırmak suretiyle geçerli sayma” anlamına gelir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Tevcîh
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin İsmet sıfatı ile ilgili değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Vahiy yoluyla Allah’tan buyruk almaları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Yemenli Ebû Şâh Vedâ hutbesinin yazılıp kendisine verilmesini istemiştir.
Soru Açıklaması
7.
Hadis rivayetinde sened sorma işi hangi yıllarda/dönemde başlamıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Altmışlı yıllarda
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki sahabilerden hangisi az hadis rivayetiyle meşhurdur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Saîd b. Zeyd
Soru Açıklaması
9.
es-Sahîfetu’s-Sahîha isimli hadis sahifesi aşağıdaki hangi sahabiye aittir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin sözlerini yaymak için yaptıklarından biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Yanlış anlaşılır endişesiyle kalabalık ortamlarda konuşmamak
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi “ale’r-rical” hadis kitabı türlerindendir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Mu’cemler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki terimlerden hangisi hem bir hadis kitabı türüne, hem de bir hadis türüne isim olarak verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Müsned
Soru Açıklaması
13.
İslâm Tarihinde “Mihne” olarak adlandırılan olay hangi halife tarafından başlatılmıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Me’mûn
Soru Açıklaması
14.
İmam Mâlik’in el-Muvatta’ isimli eserindeki senedi verilmeyen hadislere ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Belâğ
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, hadislerin tasnifi faaliyetleri içinde en erken dönemde yazılmış kitap türlerindendir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Tek bir konudaki hadisleri toplayan kitaplar
Soru Açıklaması
16.
Bir kitaptaki hadislerin temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tespit ederek değişik açılardan tenkidini ve değerlendirmesini yapmaya ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Tahric
Soru Açıklaması
17.
Buhari aşağıdaki kavramlardan hangisini eserinde tüm hadislerin bir araya getirilmediğini ifade etmek için kullanmıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Muhtasar
Soru Açıklaması
18.
Telhîsü’l-Müstedrek aşağıdakilerden hangisi üzerine yapılmış çalışmadır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn
Soru Açıklaması
19.
On dört hadis kitabındaki hadisleri bir araya getiren eser aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Cem’ul-fevâid
Soru Açıklaması
20.
Bütün hadisleri bir araya getirmek amacıyla Süyûtî tarafından telif edilen eserleri fıkıh konularına göre tertip eden âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Ali el-Muttakî, Kenzü’l-ümmâl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.