Fıkıh Deneme 8
www.dhbt.gen.tr
1.
Ta'lîlî hükümlerin en fazla bulunduğu hüküm grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Muâmelât
Soru Açıklaması
2.
Ramazan orucuna başlama konusunda ihtilâfu'l-metâli'nin dikkate alınması gerektiği görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Şafiiler
Soru Açıklaması
3.
Bütün fıkıh mezheplerine göre, nikâh akdinin sıhhat şartı olarak görülen nikâh akdiyle ilgili biçimsel husus aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Akde en az iki kişinin tanıklık etmesi
Soru Açıklaması
4.
Fıkıh bilginlerinin istihâle konusundaki görüşleri ve değerlendirmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İstihâlenin hiçbir şekilde haramı helale dönüştürücü etkisi yoktur.
Soru Açıklaması
5.
İslam bilginleri adli otopsinin caiz olduğunu esas itibariyle aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadırlar?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Zaruret
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber (S.A.V) döneminde özellikle binicilik ve atıcılığın teşvik edilmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Savaşa hazırlık ve eğitim amaçlarının olması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi satım akdi için gerekli şartlardan biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Akit mahallinin kusursuz olması
Soru Açıklaması
8.
Kiracının mal sahibinden alacağı hava parasının hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Hakkın bir bedel karşılığında satışının caiz olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ticari sigortaların unsurlarından biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Sigorta güvencesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ticari sigortaların caiz olmadığı görüşünün delilleri arasında sayılabilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Sigorta pirimi ile sigorta tazminatı arasında ribe'n-nesie olması
Soru Açıklaması
11.
Kur'ân ve Sünnet'te, Türkçedeki ‘‘faiz’’ kelimesinin karşılığı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Ribâ
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi faizin yasaklanma sebeplerinden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Ekonomik istikrarı sağlaması
Soru Açıklaması
13.
Çalışma/emek bir taraftan ve sermaye diğer taraftan olmak üzere, kâr-zarar paylaşımı esası ile kurulan ortaklığa fıkıh ilminde ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Mudârebe
Soru Açıklaması
14.
Katılım hesabını faizli muameleden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Müşterinin kâr ve zarara katılma şartının bulunması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi senet kırdırmanın caiz olmadığı görüşünün gerekçelerinden biridir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Senet kırdırmanın faizli kredi işlemi olması
Soru Açıklaması
16.
Ticaret maksadıyla hisse senedi bulunduran kişinin hisse senetlerinin zekatını nasıl ödemesi gerektiği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Ticaret mallarının zekatı gibi ödemelidir.
Soru Açıklaması
17.
Gelire endeksli senedin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Gelire endeksli senet devlete ait bir kurum ve kuruluşun gelirine ortaklık senedidir.
Soru Açıklaması
18.
Kendileriyle zimmet sözleşmesi yapılabilecek gayrimüslimlerin çerçevesini en geniş tutan İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" İmam Malik
Soru Açıklaması
19.
İslam hukukuna göre, bir Müslümanın müşrik olanlarla yaptığı evlilik akdinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Batıl
Soru Açıklaması
20.
Şafiilere göre, zifaf sonrası gerçekleşen irtidat durumunda mevcut nikâh akdi ne zaman son bulur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Kadının iddeti bitince
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.