Diğer Dinler ve İslam

admin
Ekim 3, 2016

DİĞER DİNLER ve İSLAM

Mecusilik : En eski dinlerden biridir ve Zerdüşt’ün getirdiği dinin bozulmuş şekline verilen addı.

Zerdüşt : Tek Allah yani Ahura Mazda inancını bildirmiş, O’nun seçtiği kimselere ilâhî vahyin geleceğine, meleklere ve öldükten sonraki hayata imanı emretmişti. Zend-Avesta’da putları kıracak olan Soeşyant adlı birinin geleceği bildirilmektedir. Ancak Zerdüşt’ün bildirdiği tevhid inancı daha sonra hem iyilik hem de kötülük tanrısı olmak üzere iki tanrı inancına (düalizm=seneviyye) dönüşmüş, Allah’ın kudret ve kuvvetini temsil ettiğine inanılan ateş yüceltilerek ateşe tapınma (Mecusilik) oluşmuştur.

Brahmanizm : Çok tanrılı dindir. Hintliler Tanrı’nın kendisini tarihin her devresinde çeşitli şahsiyetlere girerek insanlara gösterdiğine inanırlar. Bu hulûl (avatara=enkarnasyon) inancı hem Tanrı’nın bedenleşmesi ve maddi şekillere tasvirleşmesi hem de binlerce ilahın mevcudiyeti kanaatine yol açmıştır. Dışarıdan biri bu dine giremez ve ona üye olanlar da ebedi bir tenasüh hali içindedirler. Aslî hüviyetini kaybedip çok tanrıcılığa, Tanrı’nın bedenleşmesi ve tenasüh inancına sapması ve kast sistemini kabullenmesine rağmen Brahmanizm’de de “ileride gelecek, beklenen kimse” inancı mevcuttur.

Budizm : Brahmanizm’deki puta tapma inancını reddedip ona karşı çıkmaktan doğmuş bir dindir ve ana din olan Brahmanizm’den çok fazla esas taşımaktadır. Bir bakıma Brahmanizm’deki putların kırılması yolunda bir reform niteliği taşır. Ancak putlara karşı olan Budizm; Buda’nın getirdiği din kendisinden sonra Buda heykellerine tapma şeklinde putperest bir karaktere bürünmüştür. Budizm’de de ileri zamanlarda gelecek bir kurtarıcı (Maitreya veya Metteya) müjde ve beklentisi vardır.

Sâbiîlik : Bir ulvi varlık inancı mevcut olmakla birlikte ışık alemi ile karanlık âlem arasındaki mücadeleye dayanan bir düalizm inancı hakimdir. Peygamber inancının varlığı tartışmalı olmakla birlikte Hz. Yahyâ’ya büyük önem verilmektedir ve kendi peygamberleri olarak açıklamaktadırlar.

Diğer taraftan bunlar yani Sâbiîler Hz. İbrâhim, Hz. Muhammed, Hz. Mûsâ ve Hz. İsâ  kötülük peygamberi, yalancı olarak nitelemektedirler.

Bugün vahiy kaynağına dayanan dinler diye kabul edilen Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslâmiyet’in başlıca özelliklerini ve İslâm dininin diğer ikisinden farklı olduğu yönler.

  1. Allah inancı:

Yahudiler: Tanrı’yı insani organ ve duygular taşıyan bir insan gibi tasvir etmişler, insanlaştırmışlardır.

Hıristiyanlar: Teslîsi savunmuşlar, Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruh olarak Hz. Îsâ’yı tanrılaştırmışlardır.

İslâm: Gerek hıristiyanların gerekse yahudilerin sonradan düştükleri yanlışlık ve ileri gitmeler düzeltmiş, Tanrı’nın insanlaşmasını veya insanın tanrılaşmasını reddetmiş, bu noktada Hz. Îsâ ve Hz. Mûsâ’nın hakiki mesajını hatırlatarak Allah’ın bir ve muhalefetün lil havadis olduğunu vurgulamıştır.

  1. Melek inancı:

Hıristiyanlar ve Yahudiler: Meleklerin Allah’ın kızları ve oğullar olduğunu (haşa!) savunurlar.

İslâm: Bütün bunları reddeder.

  1. Kutsal kitaplar:

Tevrat ve İncil: Zamanla ya kaybolmuş ve tekrar yazılmış, ya da çeşitli ilâve ve eksiltmelere mâruz kalmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm: Hem indirildiğinde yazılmış olması hem de ezberlenmek suretiyle muhafaza edilmesi yönüyle aslına uygun şekliyle günümüze kadar gelmiştir.

  1. Peygamberlik:

Yahudilik ve Hıristiyanlık: Sonradan değiştirildikleri için örnek ve önder şahsiyetler olan peygamberlerle ilgili çeşitli iddia ve iftiralarda bulunup sonra gelecek zamanlarda peygamberleri kabul etmezler.

İslâm: Hem bütün peygamberlere imanı şart koşmuş hem de onları hakkettiği güzel vasıflarla tavsif etmiştir.

  1. Dünya-âhiret dengesi:

Yahudilik: Dünya hayatına daha çok önem verir.

Hıristiyanlık: Dünyadan uzaklaşıp manevi hayata çok daha ağırlık verir.

İslâm: Her ikisi arasındaki dengeyi kurmuş ve korumuştur.

  1. Mükellefiyetlerin azlığı:

Madde-mâna, dünya-âhiret dengeleri açısından en ölçülü ve rahatça yaşanabilir; çeşitli emir ve hükümlerde kolaylığı açısından en kolay olan din İslâm’dır.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

DHBT Sınavına Kalan Vakit
23 Aralık 2018 Pazar

Üye OlŞifremi Unuttum