Akaid & Kelam Deneme 11
www.dhbt.gen.tr
1.
Gazzalî'nin ilim tasnifinde kelâm ilmi hangi grupta yer alır?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Küllî ilimler
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin üç temel alanından (usûl-i selâse) biri olan nübüvvet konusu içindedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Vahiy ve kitap
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin adlarından biri değildir.?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Usul-i fıkıh
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilmini tabiat bilimlerinden ayıran temel farktır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Varlıkların yaratıcısından bahsetmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin konusudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Evrenin başlangıcı ve sonu
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Cemel ve Sıffîn olayları sonucunda ortaya çıkan kelâmî problemlerden biridir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Kader ve irade hürriyeti sorunu
Soru Açıklaması
7.
Manaları açık olmadığından herkesin kolayca anlam veremediği ve bu yüzden çeşitli mezheplerin oluşmasına zemin hazırlayan ayet türlerine ne ad verilir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Müteşâbih
Soru Açıklaması
8.
İlk dört halifenin tarihî hiyerarşik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali
Soru Açıklaması
9.
İslam medeniyetinin temel ilimlerinden biri olan kelam ilmi temelde hangi kaynaklara dayanır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Kur’ân ve sünnete
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki mezheplerden hangisi halifenin seçimle değil, tayinle olduğu görüşündedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Şîa
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Gaylân edDımaşkî’nin görüşlerinden biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Kur'an, mahlûk değildir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’nin ilahî sıfatlarla ilgili görüşünü yansıtır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Akıl yürüterek Allah’a isim ve sıfat verilemez
Soru Açıklaması
13.
ilk defa Ca’d b. Dirhem tarafından ortaya atıldığı iddia edilen kelam problemi aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Halku'l-Kur'an problemi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi görüşleri ile Mu’tezile mezhebine tesir eden ilk dönem kelamcılardandır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Ma’bed el-Cühenî
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Hasan-ı Basrî’ye aittir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" İsra ve Mirac ruhen gerçekleşmiştir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki konulardan hangisi Mu'tezile’nin tevhid prensibi içinde yer alır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Teaddüd-i kudema
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile mensuplarının kendilerine verdiği isimdir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Adalet ve Tevhid Ehli
Soru Açıklaması
18.
Mu'tezile mezhebinin ilk ortaya çıktığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Basra
Soru Açıklaması
19.
İyi işler yapanların ahirette mükâfatlandırılmasını, kötü amelde bulunanların ahirette cezalandırılmasını ifade eden Mutezile’nin prensibi aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Va’d ve vaîd
Soru Açıklaması
20.
Mu'tezile’nin insan hürriyeti konusundaki yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Kul, kendi fiilini kendisi yaratır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.