Akaid & Kelam Deneme 10
www.dhbt.gen.tr
1.
Dinin inançla ilgili hükümlerini kitap ve sünnetten elde eden ilim dalına ne ad verilir?
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Kelam
Soru Açıklaması
2.
İlk dört halifenin tarihî hiyerarşik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kader konusunu ve insan fiillerini tartışmaya açanlardan biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması
4.
Mu’tezile’nin iki ana koluna isim olmuş şehirler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Basra - Bağdat
Soru Açıklaması
5.
İmametin nas ve tayinle olduğunu iddia eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" Şia
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet ve’l cemaati ifade eder?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Hz. Muhammed ve uygulamasını takip eden topluluktur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kader konusunda Ebû Hanife’nin görüşüdür?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Allah’ın ilmi tavsif edicidir, Allah’ın bilmesi zorunluluk gerektirmez.
Soru Açıklaması
8.
Rönesans’tan sonra gelişen materyalizm, pozitivizm ve psikolojik tekniklere karşı kelam ilmi ile cevap vermeye çalışan hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Yeni İlm-i Kelam hareketi
Soru Açıklaması
9.
Muhammed İkbal’in klasik kelamcıların kullandığı hudus, imkân, gaye ve nizam delillerini ispat için yeterli görmemesi aşağıdaki hangi filozoftan etkilenmesi neticesindedir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Kant
Soru Açıklaması
10.
Akıl ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "E" Akıl dinde yegâne hüküm kaynağıdır.
Soru Açıklaması
11.
“Yalanda birleşmeleri imkânsız görülen bir topluluğun verdiği haber” hangi haber türüdür?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Mütevatir haber
Soru Açıklaması
12.
“Keşfin içtihat gibi değerlendirilmesi ve müçtehidin içtihadında olduğu gibi velinin keşfinde de hata olabileceğini” söyleyen İslam âlimi/sufî aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İmam Rabbanî
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi subutî sıfatlardan biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Beka
Soru Açıklaması
14.
Vacib kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Vacib kadîmdir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi “varolan” karşılığında kullanılan kavramlardan biri değildir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Madum
Soru Açıklaması
16.
Felsefî kelam aşağıdaki alimlerden hangisiyle başlamıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Fahreddîn er-Razî
Soru Açıklaması
17.
Yeni İlm-i Kelam dönemi eserleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Teferruat konulara yer verilmeye devam edilmiştir.
Soru Açıklaması
18.
Eş’arî’nin görüşlerini “Mücerredü Makalati’l-Eş’arî” adıyla toplayan alim aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İbn Furek
Soru Açıklaması
19.
Nassın anlaşılmasında sadece nassın zahirine bağlı kalan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Selefiler
Soru Açıklaması
20.
Felsefî kelam aşağıdaki alimlerden hangisiyle başlamıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "B" Fahreddîn er-Razî
Soru Açıklaması
21.
Yeni İlm-i Kelam dönemi eserleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Teferruat konulara yer verilmeye devam edilmiştir.
Soru Açıklaması
22.
Eş’arî’nin görüşlerini “Mücerredü Makalati’l-Eş’arî” adıyla toplayan alim aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "D" İbn Furek
Soru Açıklaması
23.
Nassın anlaşılmasında sadece nassın zahirine bağlı kalan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "A" Selefiler
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi Risale fî istihsani’l-havd adlı eserinde Hz. Muhammed, Kur’an, Sünnet ve Sahabe uygulamalarından örnekler/deliller getirerek kelam ilminin bid’at olmadığını savunmaya çalışmıştır?
Önceki Soru
Sonraki Soru
Doğru Cevap: "C" Ebü’l-Hasan el-Eş’arî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.