logo
2009 Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
1.
İlk inen ayetler Kur’an’da hangi surededir?
Doğru Cevap: "A" Alak
Soru Açıklaması
2.
Kur’an-ı Kerim miladi hangi tarihte Peygamberimize nazil olmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" 610
Soru Açıklaması
3.
Kur’an-ı Kerim aşağıdaki yerlerden hangisinde nazil olmaya başalmıştır?
Doğru Cevap: "C" Nur Dağı
Soru Açıklaması
4.
Kur’an-ı Kerim ilk indirilmeye başlandığı zaman aşağıdaki cisimlerden hangisi üzerine yazılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Kağıda
Soru Açıklaması
5.
Mekân itibariyle sureler, iniş yerlerine göre aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Mekki-Medeni
Soru Açıklaması
6.
Kur’an-ı Kerim hangi Halife zamanında çoğaltılmıştır ?
Doğru Cevap: "C" Hz. Osman
Soru Açıklaması
7.
Kur’an-ı Kerim’ler i lk defa çoğaltığında aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Bağdat
Soru Açıklaması
8.
Ülkemizde yaygın olarak takip edilen Kıraat İ mamının adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Âsım
Soru Açıklaması
9.
Bütün kıraat imamlarının Kur’an-ı Kerim tilavetindeki farklılarını ele alan ilme ne denir?
Doğru Cevap: "A" Kıraat İlmi
Soru Açıklaması
10.
Başında besmele bulunmayan sure hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevbe
Soru Açıklaması
logo
2009 Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
11.
Kur’an’ın kalbi diye ifade edilen sure hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yasin
Soru Açıklaması
12.
Surelerin bir mana veya hükmü ifade eden küçük büyük her bir bölümüne ne denir?
Doğru Cevap: "C" Ayet
Soru Açıklaması
13.
Kur’an okumaya başlarken “Euzubillahimineşşeytanirracim” denir. Bu cümle aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" İstiaze
Soru Açıklaması
14.
Kur’an okumada “Ref-i savt” aşağıdakilerden hangi anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sesi yükseltme
Soru Açıklaması
15.
“Tertil” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kur'ân’ı yavaş yavaş, anlamını düşünerek okumak
Soru Açıklaması
16.
Uzunluklarına göre Fatiha suresinden sonra başlayan ilk yedi sureye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Es-Seb’u’t-tıval
Soru Açıklaması
17.
“Hurufu’l-Halk” diye bilinen harfler kaç tanedir?
Doğru Cevap: "B" 6
Soru Açıklaması
18.
Bütün kıraat imamlarının ittifakı ile haram olan, açık ve belirgin hatalı okuyuşlara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Lahn-i Celi
Soru Açıklaması
19.
Bir önceki harfin harekesi üstün olduğunda hangi harf “harf-i med” olur?
Doğru Cevap: "C" Elif
Soru Açıklaması
20.
Harfi medden sonra gelen, asli med üzerine ziyadeyi gerektiren medde ne denir?
Doğru Cevap: "C" Fer’i Med
Soru Açıklaması
logo
2009 Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
21.
Medd-i Tabii’nin bir elif miktarı uzatılmasının hükmü nedir?
Doğru Cevap: "B" Vacip
Soru Açıklaması
22.
Tecvid ilminde sükun kaça ayrılır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
23.
Harf-i Medlerden birisi ile Sebeb-i Med olan hemze aynı kelimede yan yana bulunursa hangi çeşit med olur?
Doğru Cevap: "D" Medd-i Muttasıl
Soru Açıklaması
24.
Med harflerinden birisi ile sebebi med olan hemze ayrı kelimelerde yan yana bulunursa bu med çeşidine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Medd-i Munfasıl
Soru Açıklaması
25.
Sesi nefes almaksızın kısa bir müddet kesip, tekrar devam etmeye ne denir?
Doğru Cevap: "D" Sekte
Soru Açıklaması
26.
Kıraat-ı Asım'a göre Yusuf süresi 11. ayette (لا تأمنّا) kelimesinde aşağıdaki kıraat uygulamalarından hangisi vardır?
Doğru Cevap: "C" İşmam
Soru Açıklaması
27.
Birinci tekil şahıs zamiri olan ( انّا) üzerinde durulduğunda nasıl vakıf yapılır?
Doğru Cevap: "A" Elif üzerinde meddi tabii yapılarak durulur.
Soru Açıklaması
28.
Vakf-ı Mutlak secavent harflerinden hangisiyle gösterilir?
Doğru Cevap: "A" ط harfiyle
Soru Açıklaması
29.
Sakin mim (م ) harfinden sonra Ba (ب ) harfi geldiğinde hangi tecvid kuralı uygulanır?
Doğru Cevap: "B" İhfa-i Şefevi
Soru Açıklaması
30.
بالله - لله -  ام اللهُ        kelimelerinde Lafzatullah’ın lam’ı (ل) nasıl okunur?
Doğru Cevap: "A" İnce okunur.
Soru Açıklaması
logo
2009 Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
31.
Tarihte Kâbe’deki vazifelerden sikayenin anlamı nedir?
Doğru Cevap: "D" Kâbe’yi ziyarete gelen hacıların sularını tedarik etmektir.
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Hilfu’l-Fudul, Peygamberimizin de katıldığı erdemliler cemiyetinin adıdır.
Soru Açıklaması
33.
Kâbe’de aşikare ibadet ne zaman başladı ?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer’in Müslüman olmasından sonra ve 616 yılında
Soru Açıklaması
34.
İ slam tarihinde hüzün yılı olarak bilinen yıl hangi yıldır ve niçin hüzün yılı denilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ebu Talib’in öldüğü 620 yılına hüzün yılı denilmiştir.
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Abbas
Soru Açıklaması
36.
lk Habeşistan Hicreti aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" 615
Soru Açıklaması
37.
Hz. Peygamber tarafından Medine’ye gönderilen ilk İslâm davetçisi kimdir?
Doğru Cevap: "C" Mus’ab b. Umeyr
Soru Açıklaması
38.
Diğer adı “Ahzab savaşı” olan savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hendek
Soru Açıklaması
39.
Mekke hangi tarihte fethedilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 630
Soru Açıklaması
40.
Hicret esnasında Hz. Peygamber’i yalnız başına takip eden ve atının ayakları kuma saplanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Cehil
Soru Açıklaması
logo
2009 Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
41.
Mekke’de müslümanların toplanıp sığındıkları yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Daru’l-Erkam
Soru Açıklaması
42.
Mûte Savaşı’nda Peygamberimiz tarafından tayin edilen komutanların şehit düşmesinden sonra ordunun seçtiçi komutan kimdir?
Doğru Cevap: "B" Halid b. Velid
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi; “İ nsanın arzularını aklının ve inancının kontrolünde tutarak, Allah ve insanlar nezdinde kendisini küçük düşürecek davranışlardan sakınmasını sağlayan bir erdem”dir?
Doğru Cevap: "C" İffet
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi, “İ nsanlara karşı alçak gönüllü olma, kibirlenip böbürlenmekten sakınma” anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Tevazu
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi “başkalarının gizli taraflarını, kötülük ve kusurlarını araştırmak” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Tecessüs
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ'nın “zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Vahdâniyyet
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdaki peygamberlere ait sıfatlardan hangisi peygamberlerin “güvenilir oldukları” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Emanet
Soru Açıklaması
48.
Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahî adalet ölçüsüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mizan
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdaki terimlerden hangisi “kıyamet gününde insanların toplanacağı yer” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Arasat
Soru Açıklaması
50.
İ hlas suresinde geçen “Samed” in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" “Her şey O’na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.”
Soru Açıklaması
logo
2009 Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
51.
İnkarcı ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İstidrac
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi “Allah’ın sonradan olan şeylere benzememesi” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Muhâlefetün li'l-havâdis
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın zâtî sıfatlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Vücud
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûti sıfatlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" İlim
Soru Açıklaması
55.
Allah’a, Hz. Peygambere ve onun haber verdiği tüm şeylere inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mümin
Soru Açıklaması
56.
Delillere, bilgiye, araştırmaya ve kavramaya dayalı olarak inanmaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Tahkiki İman
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz. Dâvûd’a indirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Zebur
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tedbir
Soru Açıklaması
59.
Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman, yer ve niteliklerini ezelî ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kader
Soru Açıklaması
60.
“Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yer”e ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mahşer
Soru Açıklaması
logo
2009 Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
61.
“Münker- nekir” kimdir?
Doğru Cevap: "B" Sorgu melekleri
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi “kesinlikle inanma ve gönülden bağlanmayı” ifade eder?
Doğru Cevap: "B" İtikâd
Soru Açıklaması
63.
İ nkarcılar için cehennem azabı ebedi midir?
Doğru Cevap: "A" Evet.
Soru Açıklaması
64.
Haramları helal, helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür?
Doğru Cevap: "D" Küfür
Soru Açıklaması
65.
“Peygamberlerden sâdır olan küçük hata ve sürçmeler”e ne denir?
Doğru Cevap: "B" Zelle
Soru Açıklaması
66.
Peygamberlere ait aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlerin “Allah'tan aldıkları buyrukları ümmetlerine eksiksiz iletmeleri” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Tebliğ
Soru Açıklaması
67.
Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Haşr
Soru Açıklaması
68.
Ömrün bittiğini, belirlenmiş süreyi ve bu sürenin sonunu, ölüm anını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ecel
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Peygamber’in en büyük mucizesidir?”
Doğru Cevap: "B" Kurân-ı Kerim
Soru Açıklaması
70.
“Araştırma ve akıl yürütme olmaksızın aile ve çevrenin etkisinde kalarak gerçekleşen “iman” a ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Taklîdî iman
Soru Açıklaması
logo
2009 Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
71.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlar için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Revâtib
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Niyet
Soru Açıklaması
73.
Hanefî mezhebine göre, namazda Fatiha sûresini zamm-ı sûre’den önce okumanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vacip
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Namazda göze ilişen bir yazıya bakmak
Soru Açıklaması
75.
Cenazenin arkasından mezara kadar gitmek sünnettir. Bu sünneti ifade eden fıkıh kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teşyî
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdaki durumlardan hangisi sehiv secdesi yapmayı gerektirmez?
Doğru Cevap: "A" Namazın sünnetlerinden birinin veya birkaçının terk edilmesi durumunda
Soru Açıklaması
77.
“Aşure orucu” olarak bilinen oruç hangi ayda tutulur?
Doğru Cevap: "B" Muharrem
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan mazeretlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Davete icâbet
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdaki durumlardan hangisi Hanefî mezhebine göre orucu bozmakla beraber hem kazayı hem de kefâreti gerektirir?
Doğru Cevap: "B" Bilerek ve isteyerek bir şey yemek, içmek
Soru Açıklaması
80.
Birinin sağlığında iken yerine getirmediği oruç borcunun fidye yoluyla telâfi edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Iskat-ı savm
Soru Açıklaması
logo
2009 Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
81.
Aşağıdakilerden hangisi tutamadığı ramazan orucunu fidye yoluyla telâfi eder?
Doğru Cevap: "B" Düşkün ihtiyarlar
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi zekatlık malda aranan şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Temlik
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisine fakir olması hâlinde zekât verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Kardeş
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi fıtır sadakası yükümlüsü sayılmak için gereken şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Malın üzerinden bir yıl geçmiş olması
Soru Açıklaması
85.
Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için aranan şartlardan biri olan “İ stitâat” ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Sağlık ve mali imkanların yeterli olması
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Mis’ad
Soru Açıklaması
87.
Bozulduğu takdirde hangi yemin türü için kefâret gerekir?
Doğru Cevap: "C" Yemin-i mün’akit
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi kurbanlık hayvanlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Ceylan
Soru Açıklaması
89.
Adak kurbanının etinden fakir olması kaydıyla aşağıdakilerden hangisi yiyebilir?
Doğru Cevap: "C" Adakta bulunan kimsenin kardeşi
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi yemin kefâreti içerisinde bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" On gün oruç tutmak
Soru Açıklaması
logo
2009 Kuran Kursu Soruları
www.dhbt.gen.tr
91.
Ramazan ve Kurban bayramlarında hutbe ne zaman okunur?
Doğru Cevap: "A" Namazdan sonra
Soru Açıklaması
92.
Vaaz, Kur’an-ı Kerim’de hangi terimle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Mev'ize
Soru Açıklaması
93.
Bir mükafat takdimi konuşması yapılırken, sizin için hangi davranışının yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Verilen mükafatın temininde çekilen güçlükleri anlatmak
Soru Açıklaması
94.
Sert ve tartışmalı konuşmaya ne denir?
Doğru Cevap: "D" Cedel
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi fiili olarak “hatiptir”?
Doğru Cevap: "C" Hutbe okuyan müezzin
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdaki açılımlardan hangisi “Kavl-i leyyin” sözcüğünün karşılığıdır?
Doğru Cevap: "A" "Yumuşak söz" söylemedir.
Soru Açıklaması
97.
Mustafa Kemal Atatürk meşhur hutbesini nerede irad etti?
Doğru Cevap: "B" Balıkesir
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi iletişime engel olan
insan tiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Düşünceli İnsan
Soru Açıklaması
99.
Peygamberimizin hitabeti açısından hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Şahısların isimlerini vererek eleştirirdi.
Soru Açıklaması
100.
İ ki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve aleyhde işlemesi, karşı grubun fikirlerinin yanlışlığını vurgulamaları aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Münazara
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.